język / language:     
Addit Sp. z o. o.
HOMEAKTUALNOŚCIBLOGKARIERADOWNLOADFILMYKONTAKT

AKTUALNOŚCI

18  Września  2023

Przetarg na usługi transportowe na rok 2024

Firma Addit Sp. z o. o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na usługi transportowe. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty do dnia 20.10.2023 jedynie drogą mailową na adres wsz@addit.pl z tytułem emaila „OFERTA PRZETARGOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE W ROKU 2024”.

Oferta powinna zawierać:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub innej ewidencji (nie starszym niż wydany na 3 miesiące przed złożeniem oferty).

2. Ofertę cenową dla zakresu świadczonych usług według zał. 1.  Akceptowalna będzie jedynie oferta w formacie Excel.

3. Aktualna licencja oraz ubezpieczenie

4. Wypełniony i podpisany formularz F0.300.01 zał.nr 2

5. Oświadczenie oferenta o przyjęciu przez niego w całości, bez zastrzeżeń warunków wynikających z niniejszego ogłoszenia – zał. 3

6. Oświadczenie oferenta, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, karno-skarbowe - zał. 4

7. W przypadku osób fizycznych oświadczenie o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla wszystkich potrzeb związanych z realizacją zlecenia usług transportowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami)” – zał.5


Wybór podmiotów świadczących usługi transportowe zostanie dokonany w oparciu o : stawki, kompletności usługi, różnorodność oferowanego taboru, ocenę dotychczasowej współpracy, możliwości monitoringu transportu oraz termin płatności.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 30.11.2023 w siedzibie Addit Sp. z o. o. O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową. Z oferentami, których oferty zostaną przyjęte w drodze przetargu, Addit Sp. z o.o podpisze umowę współpracy w zakresie usług transportowych na cały rok 2024.

Addit Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z wybranymi oferentami, których oferty zostaną wstępnie zatwierdzone, jak również prawo do odwołania, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz bez prawa do zgłaszania przez oferentów jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Fakturowanie usług transportowych następuje zgodnie z ustaloną walutą, tj. usługi transportowe wykonywane według ustalonej stawki EUR należy zafakturować według stawki EUR, a wartość faktury zostanie uregulowana na wskazywane przez dostawcę konto EUR bez dokonania przewalutowania. Usługi transportowe wykonywane według ustalonej stawki PLN należy zafakturować według stawki PLN, a wartość faktury zostanie uregulowana na wskazywane przez dostawcę konto PLN.

Wszelkie informacje o przetargu udzielane są przez Panią Wiolettę Szymańska pod nr tel. +48-604-264-200 lub mailem wsz@addit.pl