język / language:     
Addit Sp. z o. o.
HOMEAKTUALNOŚCIBLOGKARIERADOWNLOADFILMYKONTAKT

AKTUALNOŚCI

10  Października  2022

Przetarg na usługi transportowe na rok 2023

Firma Addit Sp. z o. o. ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na usługi transportowe.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie  oferty do dnia 15.11.2022 jedynie drogą mailową na adres apa@addit.pl z tytułem emaila „OFERTA PRZETARGOWA NA USŁUGI TRANSPORTOWE W ROKU 2023”

Oferta powinna zawierać:

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub innej ewidencji (nie starszym niż wydany na 3 miesiące przed złożeniem oferty).
Ofertę  cenową dla zakresu świadczonych usług według  zał. 1. Akceptowalna będzie jedynie oferta w formacie Excel. Prosimy nie zmieniać układu komórek i kolumn.
Aktualna licencja oraz ubezpieczenie
Wypełniony i podpisany formularz F0.300.01 zał.nr 2
Oświadczenie oferenta o przyjęciu przez niego w całości, bez zastrzeżeń warunków wynikających z niniejszego ogłoszenia – zał. 3
Oświadczenie oferenta, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, karno-skarbowe - zał. 4
W przypadku osób fizycznych oświadczenie o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla wszystkich potrzeb związanych z realizacją zlecenia usług transportowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 33 poz. 883 z późniejszymi zmianami)” – zał.5

Wybór podmiotów świadczących usługi transportowe zostanie dokonany w oparciu o : stawki, kompletności usługi, różnorodność oferowanego taboru, ocenę dotychczasowej współpracy, możliwości monitoringu transportu oraz termin płatności.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 15.12.2022 w siedzibie Addit Sp. z o. o.
O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy oferenci zostaną powiadomieni drogą mailową. Z oferentami, których oferty zostaną przyjęte w drodze przetargu, Addit Sp. z o.o podpisze umowę współpracy w zakresie usług transportowych na cały rok 2023.

Addit Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji cenowych z wybranymi oferentami, których oferty zostaną wstępnie zatwierdzone, jak również prawo do odwołania, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny oraz bez prawa do zgłaszania przez oferentów jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Fakturowanie usług transportowych następuje zgodnie z ustaloną walutą, tj. usługi transportowe wykonywane według ustalonej stawki EUR należy zafakturować według stawki EUR, a wartość faktury zostanie uregulowana na wskazywane przez dostawcę konto EUR bez dokonania przewalutowania. Usługi transportowe wykonywane według ustalonej stawki PLN należy zafakturować według stawki PLN, a wartość faktury zostanie uregulowana na wskazywane przez dostawcę konto PLN.

Wszelkie informacje o przetargu udzielane są przez Panią Anetę Łakomą pod nr tel. 694 450 089 lub mailem apa@addit.pl